Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

Mustang (2015) 

Παραγωγή: Γαλλία, Γερμανία, Τουρκία, 2015.
Διάρκεια: 90΄.
Σκηνοθεσία: Ντενίζ Γκαμζέ Εργκιβέν.
Πρωταγωνιστούν: Γκιουέζ Σενσόι, Ντογκμπά Ντογκουσλί.
24 βραβεύσεις-προτάθηκε για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας

Η ται­νί­α της πρω­το­εμ­φα­νι­ζό­με­νης Ντε­νίζ Γκαμ­ζέ Ερ­γκι­βέν που πρω­το­προ­βλή­θη­κε στο Φε­στι­βάλ Καν­νών, πε­ρι­γρά­φει την ο­πι­σθο­δρο­μι­κή θέ­ση της γυ­ναί­κας στην σύγ­χρο­νη Τουρ­κί­α, μέ­σα α­πό τη συ­ναρ­πα­στι­κή ι­στο­ρί­α πέν­τε κο­ρι­τσι­ών που ζουν σε μια ε­παρ­χια­κή πό­λη στα πα­ρά­λια του Πόντου.  

Τα πέν­τε ό­μορ­φα, ορ­φα­νά α­πό γο­νείς κο­ρί­τσια, "φυ­λα­κί­ζον­ται" στο σπί­τι τους α­πό τους κη­δε­μό­νες τους, την για­γιά, την θεί­α και τον μο­νί­μως θυ­μω­μέ­νο και πο­λύ αυ­στη­ρό θεί­ο, για να ε­ξα­σφα­λι­στεί η α­γνό­τη­τά τους και να εκ­παι­δευ­τούν για τις μελ­λον­τι­κές τους οι­κια­κές υ­πη­ρε­σί­ες και τα συ­ζυ­γι­κά τους κα­θή­κον­τα. Κα­νο­νί­ζον­ται προ­ξε­νιά, γί­νον­ται συ­χνές ε­πι­σκέ­ψεις σε για­τρούς για να ε­λεγ­χθούν οι παρ­θε­νι­κοί τους υ­μέ­νες, υφίστανται τι­μω­ρί­ες και πε­ρι­ο­ρι­σμούς, αλ­λά η άν­θη­ση της θη­λυ­κό­τη­τάς τους εί­ναι α­στα­μά­τη­τη και η Ερ­γκι­βέν την α­πο­τυ­πώ­νει να­του­ρα­λι­στι­κά και τρυ­φε­ρά. Οι κο­πέ­λες, στα ό­ρια της ε­φη­βεί­ας και λί­γο με­τά τις πρώ­τες ε­ρω­τι­κές α­νη­συ­χί­ες, πα­ρο­μοι­ά­ζον­ται με ά­γρια ά­λο­γα, τα "mustang" του τί­τλου.

Οι "Α­τί­θα­σες" δεν εί­ναι μια ται­νί­α που τα βά­ζει με την θρη­σκεί­α, αλ­λά πε­ρι­γρά­φει την σύγ­κρου­ση του πα­λαι­ού με τον νέ­ο κό­σμο ό­που η γυ­ναί­κα διεκδικεί να εί­ναι ελεύθερη και ι­σό­τι­μη με τον άν­δρα. Οι κα­τα­στά­σεις θυ­μί­ζουν την πα­λιά Ελ­λά­δα, αλ­λά δυ­στυ­χώς ό­πως φαί­νε­ται, το μέλ­λον στην Τουρ­κί­α, του­λά­χι­στον στην α­χα­νή ε­παρ­χί­α, δεν μοιά­ζει πο­λύ αι­σι­ό­δο­ξο.

Μια στε­νά­χω­ρη κα­τά­στα­ση πε­ρι­γρά­φει αυ­τή η ε­ξαι­ρε­τι­κή ται­νί­α, αλ­λά με έ­ναν α­νά­λα­φρο και σχε­δόν κω­μι­κό τρό­πο, που κά­νει τον θε­α­τή να συμ­πά­σχει αλ­λά συ­νά­μα να χαί­ρε­ται.