Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

Μandariniid, 2013, 87΄ 
Τα "Μανταρίνια" είναι μια συγκλονιστι­κή ται­νί­α α­πό την Γε­ωρ­γί­α, μια ι­στο­ρί­α για την πα­ρά­νοι­α του πο­λέ­μου και την συγ­χώ­ρε­ση. Η ται­νί­α του Zaza Urushadze, που έ­γρα­ψε και το σε­νά­ριο, πή­ρε 9 βρα­βεί­α σε δι­ά­φο­ρα φε­στι­βάλ.

Κα­τά την διά­ρκεια του πο­λέ­μου Αμ­πχα­ζί­ας - Γε­ωρ­γί­ας το 1992, σε έ­να εγ­κα­τα­λε­λει­μέ­νο χω­ριό, δύ­ο Ε­σθο­νοί,  ο  η­λι­κι­ω­μέ­νος μα­ραγ­κός Ivo και ο γεί­το­νάς του Markus, οι μό­νοι που δεν έ­φυ­γαν, πε­ρι­μέ­νουν να μα­ζέ­ψουν την συγ­κο­μι­δή των μαν­τα­ρι­νι­ών. Σε μια μά­χη που θα γί­νει κον­τά στα πε­ρι­βό­λια τους, θα α­πο­μεί­νουν τραυ­μα­τι­σμέ­νοι έ­νας Γε­ωρ­για­νός και έ­νας Τσε­τσέ­νος μι­σθο­φό­ρος. Ο Ivo θα πά­ρει στο σπί­τι του τους δύ­ο λα­βω­μέ­νους θα­νά­σι­μους ε­χθρούς και θα τους ζη­τή­σει να μην πει­ρά­ξει ο έ­νας τον άλ­λον μέ­χρι να γι­α­τρευ­τούν και να φύ­γουν α­πό ε­κεί.

Θα μπο­ρού­σα­με να μι­λή­σου­με και για έ­να ψυ­χο­λο­γι­κό θρί­λερ, α­φού η έν­τα­ση με­τα­ξύ των πρω­τα­γω­νι­στών, αλ­λά και η α­γω­νί­α για τον πό­λε­μο που πλη­σιά­ζει στα πε­ρι­βό­λια των μαν­τα­ρι­νι­ών κα­ρα­δο­κεί σε ό­λη την διά­ρκεια της ται­νί­ας. Κυ­ρί­ως, ό­μως έ­χου­με να κά­νου­με με μια αν­τι­πο­λε­μι­κή ται­νί­α, ό­που η αν­θρω­πιά, η συμ­φι­λί­ω­ση και η συγ­χώ­ρε­ση πα­λεύ­ουν με το φυ­λε­τι­κό μί­σος, την εκ­δί­κη­ση και τον θά­να­το.