Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Five Minutes of Heaven (2009)

Βό­ρει­ος Ιρ­λαν­δί­α, 1975. Ο 8χρονος Κα­θο­λι­κός Τζο Γκρί­φιν γί­νε­ται μάρ­τυ­ρας της στυ­γνής δο­λο­φο­νί­ας του α­δελ­φού του α­πό έ­να νε­α­ρό φα­να­τι­κό Προ­τε­στάν­τη, σε μια ε­πο­χή που η βί­α κυ­ρι­αρ­χού­σε σε ό­λη την χώ­ρα. Η ζω­ή του κα­θώς και αυτή της οι­κο­γέ­νειάς του κα­τα­στρέ­φε­ται μια και δεν μπο­ρούν να α­πο­δε­χτούν την α­πώ­λεια, ενώ ο δο­λο­φό­νος συλλαμβάνεται και ε­κτί­ει φυ­λάκιση 12 ετών.


33 χρό­νια αρ­γό­τε­ρα κι ε­νώ στην Ιρ­λαν­δί­α έ­χει ε­πι­κρα­τή­σει η ει­ρή­νη, έ­νας τη­λε­ο­πτι­κός πα­ρα­γω­γός κα­λεί σε μια κοι­νή συ­νέν­τευ­ξη συμ­φι­λί­ω­σης τους δύ­ο ή­ρω­ες του δρά­μα­τος. Ο φο­νιάς (Liam Neeson) έ­χει αλ­λά­ξει ζω­ή και έ­χει βρει νό­η­μα στο να προ­ω­θεί την ει­ρή­νη στην χώ­ρα του. Το θύ­μα (James Nesbitt), με στιγ­μα­τι­σμέ­νη την ζω­ή του α­πό ε­κεί­νη την μοι­ραία βρα­διά, πη­γαί­νει στην εκ­πομ­πή για να σκο­τώ­σει. 


Ο Γερ­μα­νός σκη­νο­θέ­της Οliver Hirschbiegel, ο ο­ποί­ος μας έ­χει δώ­σει δύ­ο κα­τα­πλη­κτι­κές ται­νί­ες (Το Πεί­ρα­μα, Η Πτώ­ση), ε­πι­στρέ­φει με μια πραγ­μα­τι­κή ι­στο­ρί­α, αυ­τή του φό­νου, πάνω στην ο­ποί­α θέτει έ­να φαν­τα­στι­κό ε­ρώ­τη­μα: Τι θα γι­νό­ταν αν αυ­τοί οι δύ­ο  άν­θρω­ποι, ο έ­νας πλή­ρης ε­νο­χών και ο άλ­λος γε­μά­τος ορ­γή συ­ναν­τι­όν­του­σαν; Πί­σω α­πό τους θαυ­μά­σιους δι­α­λό­γους που ερμηνεύουν οι δύ­ο ε­ξαί­ρε­τοι η­θο­ποι­οί, πα­ρε­λαύ­νει μια σει­ρά θε­μά­των που έ­χουν να κά­νουν με το πρό­βλη­μα της Β. Ιρ­λαν­δί­ας, το μί­σος, την ε­νο­χή, την κα­ταλ­λα­γή. Η ται­νί­α αυ­τή κέρ­δι­σε δύ­ο βρα­βεί­α στο Sundance Festival (σε­νά­ριο και σκη­νο­θε­σί­α) και ο Hirschbiegel έ­γι­νε σί­γου­ρα έ­νας α­πό τους σκη­νο­θέ­τες που πε­ρι­μέ­νου­με με α­νυ­πο­μο­νη­σί­α το ε­πό­με­νο έρ­γο τους. 

Χ. Μ.