Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016

Difret (2014)


Αιθιοπία 2014.
Διάρκεια: 95΄.
Σκηνοθεσία: Zeresenay Berhane Mehari.
Παίζουν: Meron Getnet, Tizita Hagere.


Στα χωριά της Αιθιοπίας υπήρχε η παράδοση, όταν ένας άντρας ήθελε να συνάψει γάμο με κάποια γυναίκα, εάν αυτή αρνιόταν, τότε επιτρεπόταν να την απαγάγει και να τη βιάσει για να την κάνει «επίσημα» γυναίκα του. Το παράλογο αυτό έθιμο φέρνει στο προσκήνιο η ταινία, που διηγήται την αληθινή ιστορία της 14χρονης Χιρούτ, η οποία το 1996 έπεσε θύμα απαγωγής και βιασμού από κάποιον πολύ μεγαλύτερό της άντρα, ο οποίος ήθελε να την παντρευτεί. Η Χιρούτ ξέφυγε από τα χέρια του απαγωγέα της αλλά αντιμετώπισε παράλληλα την κατακραυγή της μικρής κοινωνίας του χωριού της. Μία νεαρή ακτιβίστρια δικηγόρος αναλαμβάνει να υπερασπιστεί την μικρή Χιρούτ στο δικαστήριο.


Ο σκηνοθέτης Zeresenay Berhane Mehari,  φέρνει στο φως ένα συμβάν  που έγινε το 1996 και αποκαλύπτει το χάσμα των αντιλήψεων όσων ζουν στις πόλεις με αυτούς που ζουν στην επαρχία. Η ταινία με την αμεσότητα που προσφέρουν οι ερμηνείες των ερασιτεχνών πρωταγωνιστών της συγκινεί με τον ρεαλισμό της και προβληματίζει για το τι μπορεί να εξακολουθεί να συμβαίνει εκεί που δεν υπάρχουν νόμοι ή εκεί που υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται.
Ο σκηνοθέτης που ζει 6 μήνες στην Αιθιοπία και τους υπόλοιπους στην Αμερική, δήλωσε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Screeneye: « Έμαθα για την ιστορία αυτή πριν από 8 χρόνια. Χρειάστηκε να ερευνήσω όλες τις πτυχές πριν προχωρήσω στο εγχείρημα. Η Αιθιοπία είναι μια χώρα με αντιθέσεις και αυτές ήθελα να αναδείξω. Οι αντιλήψεις στις μεγάλες πόλεις είναι διαφορετικές από αυτές στην επαρχία, κανείς βέβαια δεν ξέρει τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες».


Είναι μόλις η τέταρτη ταινία που παράγεται στην Αιθιοπία, στην τοπική γλώσσα την Amharic. Η λέξη “difret” έχει δύο σημασίες. Η μία είναι θάρρος και η άλλη είναι το να πέφτεις θύμα βιασμού. Ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον και μια ιστορία που έπρεπε να ειπωθεί, με τον σκηνοθέτη να δηλώνει ότι υπάρχουν πολλές ακόμα παρόμοιες ιστορίες στην Αιθιοπία.Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016

Testament of Youth (2014)Σκη­νο­θε­σί­α: James Kent. Πρω­τα­γω­νι­στούν: Alicia Vikander, Kit Harington.
Διά­ρκεια: 125 min 


Μί­α ε­ξαι­ρε­τι­κή βι­ο­γρα­φι­κή ται­νί­α βα­σι­σμέ­νη στο βι­βλί­ο "Testament of Youth" που ε­ξέ­δω­σε το 1933 η σπουδαία συγ­γρα­φέ­ας, ποι­ή­τρια, φε­μι­νί­στρια και πρω­το­πό­ρος των ει­ρη­νι­στι­κών κι­νη­μά­των Βέ­ρα Μπρί­τεν.
Η Βέ­ρα Μπρί­τεν γεν­νή­θη­κε στο Newcastle-under-Lyme της Μ. Βρετ­τα­νί­ας στις 29 Δε­κεμ­βρί­ου 1893. Εκ­παι­δεύ­τη­κε στο σπί­τι της α­πό μια γκου­βερ­νάν­τα και ύ­στε­ρα σε έ­να σχο­λεί­ο του Surrey. Η νε­α­ρή Βέ­ρα με δι­κή της προ­ε­τοι­μα­σί­α έ­δω­σε ε­ξε­τά­σεις και πέ­ρα­σε στην Οξ­φόρ­δη, σε μια ε­πο­χή που ε­λά­χι­στες γυ­ναί­κες σπού­δα­ζαν.


Το 1914 με το ξέ­σπα­σμα του Παγ­κο­σμί­ου Πο­λέ­μου ο αρ­ρα­βω­νι­στι­κός της Ρό­λαντ και ο α­δελ­φός της Έν­του­αρντ κα­τα­τά­χτη­καν στον στρα­τό. Η Βέ­ρα δεν άν­τε­χε να εί­ναι τα α­γα­πη­μέ­να της πρό­σω­πα στον πό­λε­μο και έ­τσι α­πο­φά­σι­σε να εγ­κα­τα­λεί­ψει το κολ­λέ­γιο και να γί­νει νο­σο­κό­μα. Κα­τα­τά­χτη­κε στην ε­θε­λον­τι­κή ορ­γά­νω­ση πρώ­των βο­η­θει­ών «Voluntary Aid Detachment» και υ­πη­ρέ­τη­σε στην Αγ­γλί­α και στο Γαλ­λι­κό μέ­τω­πο. Στην ται­νί­α πα­ρα­κο­λου­θού­με την ζω­ή της ως νο­σο­κό­μας μέ­σα στις ο­δυ­νη­ρές συν­θή­κες του πο­λέ­μου και τον τρό­πο με τον ο­ποί­ο βί­ω­σε την φρί­κη συμ­πα­ρα­στε­κό­με­νη σε τραυ­μα­τί­ες και ε­τοι­μο­θά­να­τους, α­νε­ξάρ­τη­τα αν ή­ταν ε­χθροί ή φί­λοι!


Με­τά το πό­λε­μο συ­νέ­χι­σε τις σπου­δές της στις πο­λι­τι­κές ε­πι­στή­μες, α­σχο­λή­θη­κε ε­νερ­γά με το αν­τι­πο­λε­μι­κό κί­νη­μα και φε­μι­νι­στι­κό κί­νη­μα, έ­γρα­ψε 13 βι­βλί­α κοι­νω­νι­κο­πο­λι­τι­κού πε­ρι­ε­χο­μέ­νου και πολ­λά άρ­θρα σε πε­ρι­ο­δι­κά. Με­τά τον Β΄ Π. Π. συμ­με­τεί­χε σε κι­νή­μα­τα ε­νάν­τια στα πυ­ρη­νι­κά ό­πλα, στο α­παρ­τχά­ϊντ και την α­ποι­κι­ο­κρα­τί­α.