Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016

Les Innocentes (2016)


Σκη­νο­θε­σί­α: Anne Fontaine
Η­θο­ποι­οί: Lou de Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza


Πο­λω­νί­α, Δε­κέμ­βριος 1945. Ο Β Παγ­κό­σμιος Πό­λε­μος έ­χει τε­λει­ώ­σει και η Mathilde εί­ναι μια α­σκού­με­νη νε­α­ρή Γαλ­λί­δα για­τρός του Ε­ρυ­θρού Σταυ­ρού, που έ­χει α­πο­στο­λή να βο­η­θή­σει τους ε­πι­ζών­τες του πο­λέ­μου. Ό­ταν έ­να βρά­δυ εμ­φα­νί­ζε­ται μπρο­στά της στην κλι­νι­κή μί­α τα­ραγ­μέ­νη Βε­νε­δι­κτί­νη μο­να­χή και την πα­ρα­κα­λεί να την α­κο­λου­θή­σει στο μο­να­στή­ρι, αν­τι­κρί­ζει έ­να γε­γο­νός σο­κα­ρι­στι­κό: Δι­α­πι­στώ­νει πως αρ­κε­τές μο­να­χές βρί­σκον­ται σε κα­τά­στα­ση προ­χω­ρη­μέ­νης εγ­κυ­μο­σύ­νης! Το μυ­στι­κό τους α­πο­κα­λύ­πτε­ται στα­δια­κά κα­θώς η νε­α­ρή για­τρός προ­σπα­θεί να βο­η­θή­σει τις μο­να­χές με τις ι­α­τρι­κές της γνώ­σεις.

Η Mathilde που έ­χει α­ρι­στε­ρές πε­ποι­θή­σεις και δεν έ­χει ι­δι­αί­τε­ρη σχέ­ση με την θρη­σκεί­α, μπαί­νει στον ι­δι­ω­τι­κό κό­σμο των α­δελ­φών για να τις βο­η­θή­σει, αλ­λά αν­τι­με­τω­πί­ζει τις μο­να­στι­κές πε­ποι­θή­σεις τους που την εμ­πο­δί­ζουν να ε­πι­τε­λέ­σει α­κώ­λυ­τα το ι­α­τρι­κό της έρ­γο. Οι μο­να­χές φο­βού­με­νες την ντρο­πή της έκ­θε­σης και την ε­χθρό­τη­τα της νέ­ας κομ­μου­νι­στι­κής κυ­βέρ­νη­σης, βιώνουν μεγάλη κρί­ση στην πί­στη τους. Στρέ­φον­ται ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρο προς την Mathilde, ε­νώ η πί­στη και οι πα­ρα­δό­σεις τους συγ­κρού­ον­ται ό­λο και πιο πο­λύ με την σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα.

Μια συγ­κλο­νι­στι­κή και συ­νά­μα συγ­κι­νη­τι­κή ται­νί­α που θέ­τει ως κέν­τρο την πί­στη, την α­γά­πη, την υ­πα­κο­ή, την ελευθερία, την α­φο­σί­ω­ση, την αμ­φι­σβή­τη­ση και την α­να­ζή­τη­ση.

Η ται­νί­α εί­ναι βα­σι­σμέ­νη σε α­λη­θι­νά γε­γο­νό­τα.