Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

The attack, Η Επίθεση (2012)


 Λίβανος/Γαλλία/Κατάρ, 102' 

Η απόγνωση του ανθρώπου μέσα στην φρίκη του πολέμου Μέση Ανατολή
3 βραβεία-2 υποψηφιότητες

Σκη­νο­θε­σί­α:  Ziad Doueiri
Παί­ζουν: Yael Aviv, Iris Blumenstein 


O Ισραηλινό - Παλαιστίνιος χειρουργός Amin Jaafari, είχε μία λαμπρή καριέρα, μία πολύ αγαπημένη σύζυγο και πολλούς καλούς φίλους που του κάνουν τη ζωή πολύ όμορφη μέχρι τη στιγμή που συγκλονισμένος μαθαίνει ότι η σύζυγός του σκοτώνεται σε βομβιστική επίθεση «καμικάζι». Δέκα εννέα ακόμη νεκροί, και η αστυνομία τον ενημερώνει, ότι υπεύθυνη της επίθεσης ήταν η ίδια του η γυναίκα! Ο Αmin δεν μπορεί να πιστέψει την απίστευτη κατηγορία των αστυνομικών και ξεκινά ένα δαιδαλώδες κυνήγι αναζήτησης της αλήθειας. Οι αποκαλύψεις θα ακολουθήσουν η μία μετά την άλλη. Θα μπορέσει να αντέξει την αλήθεια με την οποία θα έρθει αντιμέτωπος;

Το "The attack" είναι μια δραματική ταινία με πολλές αρετές. Εκτός από την εξαιρετική φωτογραφία, είναι πραγματικά εντυπωσιακή η δύναμη της σεναριακής γραφής του, η οποία κινείται με εξαιρετική δεξιοτεχνία πάνω σε δύο επίπεδα.
Στο πολιτικό όπου ο Ziad Doueiri, με την ουσιαστική γνώση των δεδομένων της ισραηλινής κατοχής στα παλαιστινιακά εδάφη, ρίχνει μια διεισδυτικότατη ματιά στα δυο συγκρουόμενα στρατόπεδα.

Συγχρόνως το σενάριο ξετυλίγει μια πολύ δυνατή πραγματεία πάνω στις προσωπικές σχέσεις, με πολύ έντονα ερωτηματικά αναφορικά με τα κρυμμένα μυστικά σε  ένα ζευγάρι που ζει χρόνια μαζί

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό δείγμα κινηματογράφου, που τολμά να σκύψει πάνω σε φλέγοντα προβλήματα του τόπου του δημιουργού και να τα διαχειριστεί με πραγματικά ιδιοφυή τρόπο. Και θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται ασφαλώς για μια δυνατή αλλά όχι εύπεπτη ταινία δημιουργού και μόνον με αυτήν την οπτική αξίζει να την προσεγγίσουμε.

Η ταινία βασίζεται στο διεθνές ομώνυμο μπεστ-σέλερ του Yasmina Khadra, που έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες ανάμεσα στις οποίες και τα ελληνικά


Τρίτη 13 Μαΐου 2014

Goodbye Bafana (2007)


Ν. Α­φρι­κή, 118' 
Σκη­νο­θε­σί­α: Bille August
Παί­ζουν: Joseph Fiennes, Dennis Haysbert  


Νό­τιος Α­φρι­κή, έ­τος 1968. 4 ε­κα­τομ­μύ­ρια λευ­κοί ε­ξου­σιά­ζουν 20 ε­κα­τομ­μύ­ρια μαύ­ρους υ­πό το βί­αι­ο κα­θε­στώς του α­παρ­τχά­ιντ. Οι μαύ­ροι δεν έ­χουν δι­καί­ω­μα ι­δι­ο­κτη­σί­ας, ψή­φου, ε­λευ­θε­ρί­ας έκ­φρα­σης και δεν έ­χουν πρό­σβα­ση στην εκ­παί­δευ­ση και στην α­γο­ρά ερ­γα­σί­ας. Ο Gregory εί­ναι έ­νας οι­κο­γε­νειά­ρχης δε­σμο­φύ­λα­κας πού έ­χει την νο­ο­τρο­πί­α και τις ρα­τσι­στι­κές αν­τι­λή­ψεις των λευ­κών της χώρας του. Παίρ­νει με­τά­θε­ση στις φυ­λα­κές υ­ψί­στης α­σφα­λεί­ας, ό­που πρό­κει­ται να αν­τι­με­τω­πί­σει την με­γα­λύ­τε­ρη πρό­κλη­ση της ζω­ής του. Και αυ­τό, για­τί α­νά­με­σα στους κρα­τού­με­νους του βρί­σκε­ται και ο Νέλ­σον Μαν­τέ­λα, φυ­σι­κός η­γέ­της των μαύ­ρων της χώ­ρας, που η ύ­παρ­ξη του α­πο­τε­λεί α­πει­λή για την δι­α­τή­ρη­ση της λευ­κής κυ­ρι­αρ­χί­ας, στην α­φρι­κά­νι­κη χώ­ρα.


Πα­ρα­κο­λου­θού­με α­πό κον­τά την σχέ­ση που α­να­πτύσ­σε­ται α­νά­με­σα στους δύ­ο άν­τρες, ει­δι­κά α­πό την στιγ­μή που η Κυβέρνηση της Νο­τί­ου Α­φρι­κής φο­βού­με­νη τις κι­νή­σεις του Μαν­τέ­λα, θα δι­α­τά­ξει τον δε­σμο­φύ­λα­κα να τον κα­τα­σκο­πεύ­ει, α­να­φέ­ρον­τας κα­θη­με­ρι­νά την δρά­ση του στους α­νω­τέ­ρους. Κι ε­δώ υ­πει­σέρ­χε­ται η πά­λη των αρ­χών στην ψυ­χή τού ορ­γά­νου α­σφα­λεί­ας. Οι εν­το­λές που δέ­χε­ται εί­ναι να συμ­πε­ρι­φερ­θεί στον κρα­τού­με­νό του χω­ρίς έ­λε­ος, χει­ρό­τε­ρα και α­πό ζώ­ο. Η συ­νεί­δη­σή του τον εμ­πο­δί­ζει - ο ί­διος με­γά­λω­σε σε μια πε­ρι­ο­χή της Ν. Α­φρι­κής ό­που οι μό­νοι φί­λοι που εί­χε ή­ταν μαύ­ροι. Πα­ράλ­λη­λα, η ε­πα­φή του με τον σπου­δαί­ο και χα­ρι­σμα­τι­κό άν­τρα, θα τον κά­νει να αλ­λά­ξει την στά­ση του και τε­λι­κά να παί­ξει κι αυ­τός έ­ναν ρό­λο στην συμ­φι­λί­ω­ση των δύ­ο φυ­λών.


Βα­σι­σμέ­νη στο ο­μώ­νυ­μο βι­βλί­ο του ίδιου του James Gregory (για πά­νω α­πό 10 χρό­νια δε­σμο­φύ­λα­κας του Nelson Mandela), η ται­νί­α Goodbye Bafana α­πο­τε­λεί έ­να μνη­μεί­ο για την ζω­ή και την α­κτι­νο­βο­λί­α της προ­σω­πι­κό­τη­τας του σπου­δαί­ου Νο­τι­ο­α­φρι­κα­νού η­γέ­τη.


Ο Bille August, βρα­βευ­μέ­νος με 17 βρα­βεί­α (Pelle the Conqueror - Χρυ­σός φοί­νι­κας και ό­σκαρ κα­λύ­τε­ρης ξε­νό­γλωσ­σης ται­νί­ας το 1987, The best intentions - Χρυ­σός φοί­νι­κας το 1992 εί­ναι κά­ποι­ες α­πό τις δι­α­κρί­σεις του), μας με­τα­φέ­ρει στην Ν. Α­φρι­κή τού Α­παρ­τχά­ιντ, ε­νώ η ρε­α­λι­στι­κή γρα­φή του μας βο­η­θά­ει να κα­τα­νο­ή­σου­με κα­λύ­τε­ρα την αλ­λα­γή ε­νός ο­λό­κλη­ρου έ­θνους α­πό τον ρα­τσι­σμό και την βί­α, στην συμ­φι­λί­ω­ση και στο ό­ρα­μα μιας ε­λεύ­θε­ρης και δη­μο­κρα­τι­κής συ­νύ­παρ­ξης.


Η συ­νέ­χεια ε­πί της ο­θό­νης!