Τρίτη 13 Μαΐου 2014

Goodbye Bafana (2007)


Ν. Α­φρι­κή, 118' 
Σκη­νο­θε­σί­α: Bille August
Παί­ζουν: Joseph Fiennes, Dennis Haysbert  


Νό­τιος Α­φρι­κή, έ­τος 1968. 4 ε­κα­τομ­μύ­ρια λευ­κοί ε­ξου­σιά­ζουν 20 ε­κα­τομ­μύ­ρια μαύ­ρους υ­πό το βί­αι­ο κα­θε­στώς του α­παρ­τχά­ιντ. Οι μαύ­ροι δεν έ­χουν δι­καί­ω­μα ι­δι­ο­κτη­σί­ας, ψή­φου, ε­λευ­θε­ρί­ας έκ­φρα­σης και δεν έ­χουν πρό­σβα­ση στην εκ­παί­δευ­ση και στην α­γο­ρά ερ­γα­σί­ας. Ο Gregory εί­ναι έ­νας οι­κο­γε­νειά­ρχης δε­σμο­φύ­λα­κας πού έ­χει την νο­ο­τρο­πί­α και τις ρα­τσι­στι­κές αν­τι­λή­ψεις των λευ­κών της χώρας του. Παίρ­νει με­τά­θε­ση στις φυ­λα­κές υ­ψί­στης α­σφα­λεί­ας, ό­που πρό­κει­ται να αν­τι­με­τω­πί­σει την με­γα­λύ­τε­ρη πρό­κλη­ση της ζω­ής του. Και αυ­τό, για­τί α­νά­με­σα στους κρα­τού­με­νους του βρί­σκε­ται και ο Νέλ­σον Μαν­τέ­λα, φυ­σι­κός η­γέ­της των μαύ­ρων της χώ­ρας, που η ύ­παρ­ξη του α­πο­τε­λεί α­πει­λή για την δι­α­τή­ρη­ση της λευ­κής κυ­ρι­αρ­χί­ας, στην α­φρι­κά­νι­κη χώ­ρα.


Πα­ρα­κο­λου­θού­με α­πό κον­τά την σχέ­ση που α­να­πτύσ­σε­ται α­νά­με­σα στους δύ­ο άν­τρες, ει­δι­κά α­πό την στιγ­μή που η Κυβέρνηση της Νο­τί­ου Α­φρι­κής φο­βού­με­νη τις κι­νή­σεις του Μαν­τέ­λα, θα δι­α­τά­ξει τον δε­σμο­φύ­λα­κα να τον κα­τα­σκο­πεύ­ει, α­να­φέ­ρον­τας κα­θη­με­ρι­νά την δρά­ση του στους α­νω­τέ­ρους. Κι ε­δώ υ­πει­σέρ­χε­ται η πά­λη των αρ­χών στην ψυ­χή τού ορ­γά­νου α­σφα­λεί­ας. Οι εν­το­λές που δέ­χε­ται εί­ναι να συμ­πε­ρι­φερ­θεί στον κρα­τού­με­νό του χω­ρίς έ­λε­ος, χει­ρό­τε­ρα και α­πό ζώ­ο. Η συ­νεί­δη­σή του τον εμ­πο­δί­ζει - ο ί­διος με­γά­λω­σε σε μια πε­ρι­ο­χή της Ν. Α­φρι­κής ό­που οι μό­νοι φί­λοι που εί­χε ή­ταν μαύ­ροι. Πα­ράλ­λη­λα, η ε­πα­φή του με τον σπου­δαί­ο και χα­ρι­σμα­τι­κό άν­τρα, θα τον κά­νει να αλ­λά­ξει την στά­ση του και τε­λι­κά να παί­ξει κι αυ­τός έ­ναν ρό­λο στην συμ­φι­λί­ω­ση των δύ­ο φυ­λών.


Βα­σι­σμέ­νη στο ο­μώ­νυ­μο βι­βλί­ο του ίδιου του James Gregory (για πά­νω α­πό 10 χρό­νια δε­σμο­φύ­λα­κας του Nelson Mandela), η ται­νί­α Goodbye Bafana α­πο­τε­λεί έ­να μνη­μεί­ο για την ζω­ή και την α­κτι­νο­βο­λί­α της προ­σω­πι­κό­τη­τας του σπου­δαί­ου Νο­τι­ο­α­φρι­κα­νού η­γέ­τη.


Ο Bille August, βρα­βευ­μέ­νος με 17 βρα­βεί­α (Pelle the Conqueror - Χρυ­σός φοί­νι­κας και ό­σκαρ κα­λύ­τε­ρης ξε­νό­γλωσ­σης ται­νί­ας το 1987, The best intentions - Χρυ­σός φοί­νι­κας το 1992 εί­ναι κά­ποι­ες α­πό τις δι­α­κρί­σεις του), μας με­τα­φέ­ρει στην Ν. Α­φρι­κή τού Α­παρ­τχά­ιντ, ε­νώ η ρε­α­λι­στι­κή γρα­φή του μας βο­η­θά­ει να κα­τα­νο­ή­σου­με κα­λύ­τε­ρα την αλ­λα­γή ε­νός ο­λό­κλη­ρου έ­θνους α­πό τον ρα­τσι­σμό και την βί­α, στην συμ­φι­λί­ω­ση και στο ό­ρα­μα μιας ε­λεύ­θε­ρης και δη­μο­κρα­τι­κής συ­νύ­παρ­ξης.


Η συ­νέ­χεια ε­πί της ο­θό­νης!