Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014

FRONTERA 


 USA, 2014, 103' , Δράμα

Κά­θε χρό­νο μι­σό ε­κα­τομ­μύ­ριο πα­ρά­νο­μοι λα­θρο­με­τα­νά­στες α­πό ό­λη την Λα­τι­νι­κή Α­με­ρι­κή περ­νούν α­πό τα σύ­νο­ρα του Με­ξι­κού στις Η.Π.Α. Πα­ρά τους φρά­χτες χι­λι­ο­μέ­τρων και τους χι­λιά­δες συ­νο­ρι­ο­φύ­λα­κες, φτω­χοί άν­θρω­ποι α­να­ζη­τούν μια κα­λύ­τε­ρη ζω­ή στην πά­λαι πο­τέ γη της ε­παγ­γε­λί­ας.

Στα σύ­νο­ρα Α­ρι­ζό­νας-Με­ξι­κού, ο Μιγ­κέλ (Michael Pena), έ­νας ερ­γα­τι­κός οι­κο­γε­νειά­ρχης κα­θώς περ­νά τα σύ­νο­ρα Με­ξι­κού-Α­ρι­ζό­νας πα­ρά­νο­μα για να βρει δου­λειά, συλ­λαμ­βά­νε­ται ά­δι­κά για τον θά­να­το της γυ­ναί­κας του πρώ­ην Σε­ρί­φη Ρό­υ (τον υ­πο­δύ­ε­ται ο υ­πέ­ρο­χος Ed Harris). Η έγ­κυ­ος σύ­ζυ­γος του Μιγ­κέλ πέ­φτει στα χέ­ρια δι­ε­φθαρ­μέ­νων Με­ξι­κα­νών που εκ­με­τα­λεύ­ον­ται το πέ­ρα­σμα των συ­νό­ρων, κα­θώς προ­σπα­θεί να βρε­θεί κον­τά του.

Ο  συν­τα­ξι­ού­χος σε­ρί­φης συγ­κλο­νι­σμέ­νος α­πό τον θά­να­το της γυ­ναί­κας του δεν πι­στεύ­ει στην ε­νο­χή του ά­τυ­χου Με­ξι­κα­νού και θα προ­σπα­θή­σει να βρει τους πραγ­μα­τι­κούς ε­νό­χους.
Με γρή­γο­ρη σκη­νο­θε­σί­α, ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματικότητας, πολ­λές σκη­νές και πλά­να, ω­ραί­α φω­το­γρα­φί­α και μου­σι­κή που πα­ρα­πέμ­πει στο κλασ­σι­κό Western, ο πρω­το­εμ­φα­νι­ζό­με­νος σκη­νο­θέ­της Michael Berry φτιά­χνει έ­να δρά­μα με α­στυ­νο­μι­κή πλο­κή, έ­χον­τας ως κύ­ριο φόν­το το πρό­βλη­μα της λα­θρο­με­τα­νά­στευ­σης, της φτώ­χειας των α­πλών αν­θρώ­πων, της κα­κί­ας των "δου­λεμ­πό­ρων" και της βί­ας του ρα­τσι­σμού.

Σε ό­λα αυ­τά ως κα­τα­λύ­της θα λει­τουρ­γή­σει η αν­θρω­πιά, που θα συγ­κι­νή­σει τον θε­α­τή και θα τον εμ­ψυ­χώ­σει μέ­σα σε ένα πε­ρι­βάλ­λον βί­ας και α­δι­κί­ας. Η υπέρβαση που μέσω της συγχώρεσης θα οδηγήσει τους πρωταγωνιστές της ιστορίας στην κάθαρση θα μας δώσει αισιοδοξία γιακαι ελπίδα.

Η ται­νί­α σαφέστατα μας θυ­μί­ζει κα­τα­στά­σεις που καθημερινά συμ­βαί­νουν και στην δι­κή μας χώ­ρα με την α­θρό­α κι ανεξέλεγκτη λα­θρο­με­τα­νά­στευ­ση και που όσοι ζουν στα σύνορα τις γνωρίζουν πολύ καλά.